Víte kdo jsou Geniátoři?

Věda a technika na dosah, z. ú., je nezisková organizace, která vznikla v roce 2015 a jejímž hlavním cílem jsou popularizace vědy a techniky, podpora badatelské práce dětí a řemeslných činností.

Koho mezi námi můžete najít?##

Zakladateli a aktivními členy jsou významní akademici (např. experimentální fyzik prof. Lubomír Dvořák, bývalý rektor Univerzity Palackého, chemik prof. Juraj Ševčík – dříve děkan PřF UP, zakladatel myšlenky dětských univerzit v České republice), popularizátoři vědy (např. Mgr. Blanka Krausová, s jejímž jménem je úzce spjat vznik science centra Pevnost Poznání v Olomouci), mistři řemesla (např. Otakar Ruček – restaurátor, kovář a vůbec všeuměl) a mnozí další.

Čím se zabýváme?##

Činnost organizace probíhá v několika proudech. Jsou to:

  1. Příměstské a pobytové tábory zaměřené na badatelsky orientovanou práci a rukodělné činnosti. Ty budou probíhat letos již potřetí. V průběhu celých prázdnin je v Olomouci, Prostějově a Hlubočkách absolvuje téměř 200 dětí.

  2. Pravidelné tematické workshopy pro rodiče a děti ve vědecko-technické dílně v Hlubočkách-Mariánském údolí se konají vždy jednou za měsíc, ty nejbližší proběhnou pod názvy Jaro dělá pokusy, Vědecké velikonoce a Bezpečný dům. Bližší informace o nich lze najít na webu www.geniator.cz.

  3. Jednorázové akce: Velikonoční jarmark vědy a techniky (druhý ročník loni velmi úspěšné akce) se uskuteční v Prostějově ve dnech 31. 3. a 1. 4. 2017 (odezvy v tisku v loňském roce např. zde. Dále jsou to teambuildingové akce pro školní kolektivy, tematické larpové hry pro děti i dospělé a mnohé další.

  4. V rámci popularizace vědy a techniky budujeme web www.geniator.cz a provozujeme fcb profil Věda a technika na dosah. Pomocí obsahu těchto médií jednak zprostředkováváme vhodnou formou primárně pro děti a mládež nejnovější poznatky z vědy a techniky a také se snažíme v praxi ukazovat, k čemu jsou důležité a potřebné nezáživné pasáže v učebnicích.

  5. Pracujeme na otevření Juniorského učení technického – obdoby všeobecných dětských univerzit se zaměřením na STEM vzdělávání pro děti od 8 do 12 let.

  6. Od září 2017 budou probíhat jako další pravidelná aktivita kroužky a víkendové akce se zaměřením na vědu a techniku pro žáky základních a středních škol.

  7. Spolupracujeme se zahraničními partnery – nyní např. na projektu Scichallenge, kde zajišťujeme informace a zázemí pro soutěžící z našeho regionu.